Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Е.ДОК», код ЄДРПОУ 41587396 (надалі - Постачальник), в особі директора Цешнатія Олексія Ігоровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, керуючись ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, цим документом пропонує необмеженому колу осіб, кожен з яких окремо в подальшому іменується Покупець, акцептувати цю публічну оферту (укласти цей Договір публічної оферти) на нижчевикладених умовах.

Надалі за текстом цього Договору публічної оферти (надалі – Договір) Постачальник та Покупець разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона.

Прийняття (акцепт) цієї публічної оферти здійснюється Покупцем у порядку, визначеному в цьому Договорі. Внаслідок прийняття (акцепту) Покупцем цієї публічної оферти цей Договір вважається укладеним. Покупець підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі та автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та цін шляхом акцептування без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: https://cashalot.ua, що містить інформацію про Програмну продукцію Постачальника, її функціональні можливості та умови її використання, де розміщена ця Публічна оферта та/або може бути використана Покупцем для замовлення постачання Програмної продукції

Публічна оферта – пропозиція Постачальника, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб укласти цей Договір на визначених ним умовах, що розміщена на Сайті.

Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Покупцем умов Публічної оферти. Акцепт може бути здійснений одним із способів:

- перерахуванням грошових коштів Покупцем (уповноваженим представником Покупця) на банківський рахунок Постачальника в якості оплати або часткової оплати за цим Договором на визначених ним умовах;

- вчинення інших дій, які свідчать про прийняття Покупцем умов Публічної оферти, в тому числі надання документів, надання інформації, надання згоди на здійснення Постачальником дій в інтересах Покупця на виконання умов цього Договору.

Комп'ютерна програма «CASHALOT» - програмне рішення, що призначене для реєстрації розрахункових операцій програмним реєстратором розрахункових операцій (надалі - ПРРО) при реалізації товарів (наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації кількості реалізованих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівкових коштів для подальшого переказу. Основні функціональні можливості Комп'ютерної програми «CASHALOT» розміщенні в мережі Інтернет на Сайті.

Комп'ютерна програма «CASHALOT» є об'єктом права інтелектуальної власності і охороняється на всій території України та інших держав відповідно до чинного законодавства України та міжнародного права в сфері охорони права інтелектуальної власності.

Облікова система користувача (ОСК) – фронт система каси Покупця, за якою закріплений ПРРО.

Модуль «API ПРРО «CASHALOT» - програмне рішення, що є модулем Комп’ютерної програми «CASHALOT», призначений для інтеграції Комп’ютерної програми «CASHALOT» до Облікової системи Покупця (ОСП) для спрощення взаємодії програмного забезпечення ОСК з ОСП. Основні функціональні можливості Модуля «API ПРРО «CASHALOT» розміщені в мережі Інтернет на Сайті.

Драйвер ПРРО «CASHALOT» для BAS – сумісне програмне рішення для Business automation software (надалі - BAS) та ПРРО «CASHALOT» призначене для взаємодії з фіскальним сервером програмних реєстраторів розрахункових операцій для спрощення взаємодії програмного забезпечення користувачами BAS і Фіскального сервера контролюючого органу (ФСКО).

Модуль «Склад» — програмне рішення, що є модулем Комп’ютерної програми «CASHALOT», який дозволяє вести і контролювати облік товарних запасів, синхронізувати номенклатурні позиції й каси, кількість товару і продажі. У модулеві «Склад» реалізовані опції обліку надходжень, інвентаризації, автоматичного списання, контролю та автоматичного перерахунку залишків, переміщення товарів між складами, формування звітів відповідно до затверджених друкованих форм обліку.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцеві в електронному вигляді Комп’ютернупрограму «CASHALOT» та окремі модулі: Модуль «API ПРРО «CASHALOT», Модуль «Драйвер ПРРО «CASHALOT» для BAS», Модуль “Склад”, що є складовою частиною Комп’ютерної програми «CASHALOT», та пакети оновлення з правом використання на відповідний строк (надалі - Програмна продукція) для використання за функціональним призначенням для кінцевого споживання, а Покупець зобов'язується прийняти таку Програмну продукцію і сплатити за неї відповідно до цін, що розміщені на Сайті.

1.2. Постачальник гарантує, що він має усі права щодо поставки Програмної продукції, у тому числі відсутність заборон і обмежень на поставку Програмної продукції для її використання Покупцем у відповідності до умов Договору.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Покупець здійснює оплату замовленої Програмної продукції відповідно до цін, що розміщені на Сайті.

2.1.1. Розрахунки за цим Договором здійснюються з використанням національної валюти України – гривні, у безготівковій формі шляхом перерахування відповідних сум грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, зазначений у розділі 11 Договору.

2.1.2. Оплата вартості Програмної продукції за цим Договором здійснюється Покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів на підставі рахунку-фактури, на поточний рахунок Постачальника, що зазначений в цьому Договорі. Здійснення оплати може здійснюватися за допомогою сервісу онлайн-платежів..

2.2. Оплата вартості Програмної продукції здійснюється на умовах авансової оплати у розмірі 100% (сто відсотків) вартості відповідно до цін, що зазначені на Сайті.

2.3. Датою належного виконання грошових зобов’язань Сторони визначають дату надходження коштів на поточний рахунок Постачальника у розмірі 100% оплати грошових коштів у сумі, що підлягає сплаті за цим Договором.

2.4. Передача Покупцем розрахункових документів, складених на ім’я Покупця, будь-якій третій особі, покладення Покупцем його обов’язку з оплати згідно цього Договору на будь-яку іншу особу, та виконання такого обов’язку такою особою, приймається Сторонами як належне виконання Покупцем обов’язку з оплати належних платежів Постачальнику за цим Договором. Виконання обов’язку Покупця з оплати належного Постачальнику платежу згідно цього Договору третьою особою не змінює особи, яка замовила Програмну продукцію, що надається на умовах цього Договору. При здійсненні платежів за цим Договором, в призначенні платежу необхідно обов'язково зазначати ідентифікаційний код Покупця, для коректного та вірного відображення здійснення операцій.

2.5. Акт прийому-передачі поставки Програмної продукції складається Постачальником за фактом оплати Покупцем.

2.6. На підтвердження факту постачання Програмної продукції Покупець підписує Акт приймання-передачі (далі - Акт) у електронному вигляді протягом 2 (двох) робочих днів з дня його отримання в електронному вигляді. У випадку, якщо Покупець не пред’явив Виконавцю відповідних обґрунтованих письмових претензій протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання Акту в електронному вигляді, або не направив мотивовану відмову від підписання Акту у зазначений строк є визнанням того, що Програмна продукція за таким Актом вважається поставленою належним чином та прийнятою Покупцем без зауважень, а Акт вважається підписаним Покупцем.

2.7. Покупець має право на повернення грошових коштів, сплачених авансом, які не були використані для оплати за цим Договором. Такі кошти повертаються Постачальником у безготівковому порядку за письмовою заявою Покупця, яка обов’язково має містити його банківські реквізити. Повернення грошових коштів здійснюється Постачальником в строк до 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з дня отримання вищезазначеної письмової заяви Покупця.

2.8. Загальна ціна цього Договору - це сукупність грошових сум, сплачених Покупцем за Програмну продукцію, поставлених Постачальником протягом строку дії цього Договору.

3. ПРАВО НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ

3.1. Постачальник підтверджує, що Програмна продукція, яка постачається за цим Договором, є ліцензійною та супроводжується ліцензією (ліцензійним договором), інтегрованою правовласником на таку Програмну продукцію, яка містить умови обмеженого використання відповідного екземпляра Програмної продукції кінцевим споживачем за її функціональним призначенням, є її невід’ємною складовою, та постачається з дозволу Правовласника Програмної продукції. Покупець погоджується з умовами відповідної ліцензії шляхом приєднання онлайн або у інший спосіб, передбачений такою ліцензією.

3.2. Невиключне право Покупця на використання Програмної продукції передбачає можливість використання Програмної продукції протягом строку дії цього Договору наступним способом: - відтворення Програмної продукції у кількості придбаних екземплярів, що зазначені в рахунку-фактурі до цього Договору з метою використання функціональних можливостей Програмної продукції.

3.3. При використанні Програмної продукції Покупцю забороняється:

3.3.1. Декомпілювати або дизасемблювати програмну частину Програмної продукції.

3.3.2. Самостійно модифікувати Програмну продукцію.

3.3.3. Проводити будь-які маніпуляції з каталогом Програмної продукції, базою даних, структурою та/або вмістом бази даних засобами, які не входять до складу Програмної продукції, внаслідок чого обмежується її робота.

3.3.4. Передавати Програмну продукцію третім особам у тимчасове або постійне користування та/або іншим шляхом розповсюджувати Програмну продукцію, бази даних чи інші складові частини Програмної продукції.

3.3.5. Тиражувати, копіювати, виготовляти, відтворювати в будь-який спосіб та поширювати в будь-який спосіб примірники Програмної продукції.

3.3.6. Не використовувати апаратні та/або програмні засоби, які дозволяють обходити засоби контролю та/або захисту від несанкціонованого використання.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ

4.1. Постачальник надає екземпляр/екземпляри Програмної продукції, виражений/виражені в електронній формі, з інтегрованою безпосередньо до його/їх складу ліцензією, яка є невід’ємною складовою такої Програмної продукції. Екземпляр Програмної продукції законним чином використовується з відома і з дозволу суб’єкта виключних майнових прав інтелектуальної власності та передається з використанням мережі Інтернет.

4.2. Сторони погодили, що 1 (один) екземпляр Програмної продукції призначений для ведення 1 (одного) ПРРО та після завантаження «коду доступу» фіксується за фіскальним номером ПРРО, та не може бути використаний для роботи з ПРРО, що має інший фіскальний номер.

4.3. Право на використання Програмної продукції діє відповідно:

4.4.1. Комп’ютерна програма «CASHALOT»: протягом терміну дії надання доступу через мережу Інтернет (надалі – Доступ) до Комп’ютерної програми «CASHALOT», за який сплачено відповідну грошову вартість відповідно до цього Договору.

4.4.2. Модуль «API ПРРО «CASHALOT»: протягом терміну дії надання доступу через мережу Інтернет до закінчення терміну дії ліцензії Комп’ютерної програми «CASHALOT».

4.4. Надання Доступу надає можливість отримувати пакети оновлення до Програмної продукції автоматично через мережу Інтернет протягом терміну дії Доступу.

4.5. Договір не є ліцензійним договором в розумінні ст. 1109 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003 і на його підставі не виникає відносин, пов’язаних з передачею майнових прав інтелектуальної власності на комп’ютерні програми.

5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Постачальник зобов’язується:

5.1.1. поставити Покупцю Програмну продукцію у відповідності до умов Договору;

5.1.2. надавати можливість Покупцеві завантажувати оновлення до Програмної продукції протягом дії Доступу до Програмної продукції;

5.1.3. повідомляти Покупця про вихід нових версій оновлення Програмної продукції на Сайті.

5.2. Постачальник не несе відповідальність за роботу Програмної продукції та не може впливати на роботу Програмної продукції. Постачальник не несе відповідальності за функціональні та інші можливості Програмної продукції.

5.3. Покупець зобов’язується:

5.3.1. не перешкоджати виконанню зобов’язань, взятих на себе Постачальником;

5.3.2. оплатити грошові кошти за поставку Програмної продукції, в порядку та в строки, визначені цим Договором;

5.3.3. дотримуватися технічних та програмних вимог щодо використання Програмної продукції для користувачів;

5.3.4. повідомляти Постачальника про зміну реквізитів, місцезнаходження, щойно такі зміни відбудуться;

5.3.5. не надавати третім особам можливість доступу до Програмної продукції;

5.3.6. своєчасно забезпечувати Постачальника інформацією, необхідною для виконання зобов’язань за цим Договором.

5.4. Покупець має право використовувати Доступ до Програмної продукції протягом його строку дії.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту прийняття (Акцепту) цієї Публічної оферти та умов цього Договору та діє до дати відмови від будь-якої Сторони від цього Договору, але не раніше виконання однією Стороною перед іншою взятих майнових зобов’язань.

6.2. Дія цього Договору достроково припиняється:

6.2.1. за згодою Сторін;

6.2.2. в інших випадках, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

6.3. Сторони дійшли згоди, що на момент припинення дії Договору між Сторонами повинні бути здійснені всі розрахунки.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

7.2. Постачальник не несе відповідальності перед Покупцем за затримки та перебої в роботі, що відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою контролю з боку Постачальника, у тому числі: технічний стан програмно-апаратних засобів Покупця, або каналів зв'язку, якими він користується, інші недоліки, пов'язані з господарською діяльністю Покупця, що не підпадають під визначення обставин непереборної сили, викладених у п. 8.1 даного Договору.

7.3. Покупець розуміє, визнає та погоджується з тим, що отримує екземпляр Програмної продукції у стані «як є» ( «AS IS»), що не виключає можливості наявності помилок Програмної продукції, а сама Програмна продукція може не відповідати очікуванням та/або потребам Покупця, але це не впливає на можливість використання Програмної продукції за її функціональним призначенням.

7.4. Постачальник не несе відповідальності за завдані збитки або заподіяну шкоду (в тому числі, але не обмежуючись, втрачену вигоду) Покупця.

7.5. Усі суперечки, розбіжності або претензії, що можуть виникнути за цим Договором або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, якщо Сторони не дійдуть згоди, суперечки між ними вирішуватимуться у встановленому законом порядку в господарських судах України.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін.

8.2. Обставини непереборної сили включають, крім іншого, стихійні лиха, пожежі, повені, шторми, землетруси, засуха, або інші природні явища, війни, ведення бойових дій нерегулярними та неідентифікованими військовими формуваннями, вторгнення без оголошення війни, військові операції, кібератаки, локальні диверсійні акти тощо, обмеження або санкції держави або державної влади, дії державних органів (включаючи непередбачені зміни законодавства, які погіршують виконання договірних зобов’язань Сторін), збої в розрахункових системах, кібератаки та збої банківської системи, блокади, запровадження надзвичайного стану, епідемії, епізоотії, пандемії та інші події, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і яких не можна було ні передбачити, ні уникнути розумним чином, за умови, що ці обставини впливають на виконання зобов’язань за цим Договором та у їх виникненні відсутня вина Сторони, якій такі обставини перешкодили виконанню своїх зобов’язань за цим Договором.

8.3. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 (семи) календарних днів з моменту їх виникнення письмово повідомити про це іншу Сторону.

8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом.

8.5. У випадку настання обставин непереборної сили, зазначених у п.8.2. цього Договору, після підписання цього Договору, зобов’язання Сторін відтерміновуються відповідно на період часу, протягом якого діяли такі обставини та їх наслідки, без застосування штрафних санкцій на період дії таких обставин. Якщо обставини, передбачені п.8.2 Договору, будуть тривати понад 90 (дев’яносто) календарних днів, Сторони повинні вирішити питання відносно припинення цього Договору або узгодження строку виконання обов’язків за цим Договором.

8.6. Якщо Сторони не дійдуть згоди, та Сторона, що не підпала під дію обставин непереборної сили, має право розірвати цей Договір на підставі письмового повідомлення про це іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання. Договір вважається розірваним на 11 (одинадцятий) календарний день з моменту отримання іншою Стороною такого повідомлення.

9. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. Сторони домовилися вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, отримані в письмовій та/або електронній формі, що пов’язані з операціями та виконанням цього Договору, конфіденційною інформацією, що не підлягає розголошенню третім особам, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.2. Конфіденційна інформація не може передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони за цим Договором, не може бути використана у власних інтересах чи в інтересах третіх осіб всупереч інтересам іншої Сторони, як при здійсненні Стороною своєї діяльності у зв’язку з укладенням цього Договору, так і після припинення договірних відносин зі Стороною, крім випадків, що пов’язані з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання своїх зобов’язань за цим Договором або сплати податків та інших обов’язкових платежів, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.3. Покупець та Постачальник зобов’язуються прийняти всі можливі міри для захисту конфіденційності інформації, яка буде отримана внаслідок співпраці, а також міри для запобігання потраплянню конфіденційної інформації у власність сторонніх осіб.

9.4. Умови зберігання конфіденційності інформації не поширюються на загальнодоступну (загальновідому) інформацію, або інформацію, що одержана через офіційний запит органів, яким Сторони зобов'язані надавати необхідні відомості та інформацію, яка згідно чинного законодавства України не є конфіденційною.

9.5. Сторони погоджуються, що у зв’язку з цим Договором можлива передача одна одній персональних даних своїх представників - суб’єктів персональних даних.

9.6. Персональні дані представників Сторін, що були отримані у зв’язку з виконанням цього Договору можуть зберігатися відповідною Стороною безстроково, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

9.7. У зв’язку з вищевикладеним та у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297-VI (далі – Закон № 2297-VI), Сторони підтверджують та гарантують наступне:

- будь-які персональні дані, що передаються іншій Стороні, обробляються відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних;

- Сторони гарантують, що обробка персональних даних у зв’язку з виконанням цього Договору обмежується метою обробки персональних даних згідно чинного законодавства;

- всі представники, персональні дані яких передаються, належним чином повідомлені про свої права, мету обробки та осіб, яким ці дані можуть передаватися, відповідно до Закону № 2297-VI;

- персональні дані представників однієї Сторони обробляються іншою Стороною виключно у зв’язку з виконанням цього Договору і Сторона, що отримала такі персональні дані, включає їх у власні бази даних.

9.8. Сторони зобов'язуються належним чином виконувати вимоги Закону № 2297-VI, зокрема, зобов’язуються здійснити всі необхідні організаційні та технічні заходи для належного захисту отриманих від іншої Сторони персональних даних представників.

9.9. Сторона, що передала персональні дані своїх представників іншій Стороні при недотриманні вказаних гарантій та/або при порушенні законодавства про захист персональних даних, самостійно несе відповідальність за всі наслідки такого порушення.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.2. Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.

10.3. У своїй діяльності Сторони погоджуються використовувати електронні документи та призначені для цього кваліфіковані електронні підписи. Сторони визнають будь-які документи, складені та надані будь-якою Стороною іншій засобами телекомунікаційного зв'язку або на електронних носіях, як оригінали, що мають юридичну силу.

10.4. Сторони зобов’язуються без зволікань письмово інформувати одна одну про обставини, які мають значення для виконання цього Договору, у тому числі про зміну адрес та банківських реквізитів, перейменування Сторін, про прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або про початок процедури банкрутства однієї із Сторін, у термін не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати прийняття такого рішення.

10.5. Недійсність будь-якої частини цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.

10.6. Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

10.7. Кожна зі Сторін цього Договору стверджує, що особи, які його підписують, мають всі передбачені чинним законодавством України та їх установчими документами повноваження на здійснення представництва від імені Сторони без будь-яких обмежень, та мають право на підписання цього Договору.

10.8. Сторони погоджуються використовувати при здійсненні своєї діяльності електронні документи та призначений для цього кваліфікований електронний підпис (далі - КЕП). Сторони визнають будь-які документи, складені та надані будь-якою Стороною іншій в електронному вигляді із застосуванням КЕП засобами телекомунікаційного зв'язку або на електронних носіях, як оригінали, що мають юридичну силу. Сторони визнають, що кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.

10.9. Після підписання цього Договору усі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

10.10. Всі повідомлення та платежі за даним Договором здійснюються за реквізитами зазначеними в Договорі. У випадку зміни цих реквізитів Сторони зобов’язані проінформувати одна одну протягом 5 (п’яти) робочих днів.

10.11. Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Договір від імені Сторін, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року за №2297-УІ, своїми підписами підтверджують надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненням третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень чинного законодавства України, якщо інший строк не передбачено чинним законодавством України.

10.12. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

10.13. Підписуючи цей Договір, Сторони підтверджують, що мають достатній рівень правоздатності для його підписання, в розумінні ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII.

10.14. У разі, якщо вартість Програмної продукції, що є предметом цього Договору, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів однієї із Сторін Договору відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності (значний правочин), та Сторона, в якої виникає таке перевищення, зобов’язується негайно отримати/отримала рішення вищого органу управління про надання згоди на підписання та виконання такого Договору, та направити таке рішення за першою вимогою іншої Сторони, або на власний розсуд самостійно після отримання рішення вищого органу управління. Також Сторони гарантують одна одній, що укладення такого Договору не суперечить корпоративним договорам, якщо такі укладені Стороною, та зобов’язується в майбутньому не укладати корпоративних договорів, що суперечили б цьому Договору. Сторони усвідомлюють, що у випадку порушення умов цього пункту інша Сторона має право вимагати відшкодування всіх збитків, понесених внаслідок такого порушення.

10.15. Договір складено у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін Договору.

10.16. Усі зміни до цього Договору: додаткові угоди, протоколи та інші документи є чинними та обов’язковими для Сторін даного Договору лише за умови, якщо вони укладаються Сторонами у письмовій формі, підписуються уповноваженими представниками сторін цього Договору

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ:

Постачальник

ТОВ «М.Е.ДОК»

03142, м. Київ, вул. Ірпінська, б.1

Код ЄДРПОУ 41587396

IBAN UA853005280000026007455045239

в АТ ОТП Банк

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Платник ПДВ

ІПН 415873926566

Директор Олексій ЦЕШНАТІЙ

Cashälot
в ефірі